English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Wednesday, January 6, 2021
Azelis Acquires Majority Shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Tuesday, January 5, 2021
Azelis significantly increases its market presence in Vietnam through the acquisition of a majority shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Sự hiện diện của Azelis trên thị trường Việt Nam đã được củng cố sâu sắc sau thương vụ thu mua đa số cổ phần tại MKVN Chemicals và Viet Chemi
Wednesday, August 12, 2020
阿泽雷斯发布第一份可持续发展报告,以表明为全球可持续发展做出的努力
阿澤雷斯發布第一份可持續發展報告,以表明為全球可持續發展做出的努力
Tuesday, August 11, 2020
Azelis menerbitkan laporan keberlanjutan yang pertama sebagai kesaksian atas usaha-usaha keberlanjutan global
아젤리스, 세계 지속 가능성 노력의 증거로 최초 지속 가능 보고서 발표
Azelis releases first sustainability report as a testimony of global sustainability efforts
Wednesday, March 18, 2020
阿泽雷斯以CSR优异表现连续第二次荣获EcoVadis金牌认证
阿澤雷斯以CSR優異表現連續第二次榮獲EcoVadis金牌認證

Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575