English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Thursday, 19 August 2021, 06:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: KG Information Systems Private Limited (KGISL)
KGiSL ชนะประมลูโครงการสรา้งระบบหลงับา้นหรอืแบ็คออฟฟิศ ของโบรกเกอร์ จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

BANGKOK, Aug 19, 2021 - (ACN Newswire) - KGiSL, ผใู้หบ้รกิารผลติภณั ฑ์โซ ลชู นั่ และบรกิ ารดา้นไอทรีะดบั โลก ประกาศในวนั นถี้ งึสญั ญาหลกั ที่ KGiSL ชนะการประมลู ครัง้สำ คญั จากตลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย (ตลท.) ซงึ่เป็นหนงึ่ ในตลาดหลกัทรัพยท์ใี่ หญท่สี่ดุในอาเซยีน โดย KGiSL จะเปิดตวัดจิทิลัแพลตฟอรม์หลกัอยา่ง Dolphin ซงุ่ึเป็นระบบเทคโนโลยลี้ำ สมยั สำ หรับระบบหลงับา้นหรอื แบ็คออฟฟิศของโบรกเกอรแ์ บบครบวงจรในประเทศไทย โดยตลาดหลกั ทรัพยจ์ ะเปิดใหบ้ รกิ าร ระบบแพลตฟอรม์ นแี้กโ่บรกเกอร์คาดวา่จะแลว้เสร็จในอกี 16 เดอืนขา้งหนา้Dolphin เป็นแพลตฟอรม์ แบ็คออฟฟิศชนั้ นำ ในอนิเดยี ใหบ้ รกิ ารแก่ 60% ของโบรกเกอรส์ ถาบนั ชนั้ นำ ใน อนิเดยี โดยสนับสนุนการดำ เนนิ การหกั บญั ชแีละชำระบญั ชใีนระบบหลงับา้น Dolphin แพลตฟอรม์ ใหมน่ ถี้ กู เลอื กใหเ้ป็นโซลชู นั่ แบบครบวงจรสำ หรับโบรกเกอรข์ องประเทศไทย ดว้ยความสามารถในการจัดการ สนิ ทรัพยห์ ลายประเภท รวมถงึหนุ้ พันธบตั ร และการซอื้ ขายในตลาดหลกั ทรัพยต์ า่ งประเทศสำ หรับโบรกเก อรร์ ายยอ่ ยและสถาบนั แพลตฟอรม์ เทคโนโลยแีหง่ อนาคตไดร้ับการทดสอบเพอื่ รองรับการซอื้ ขาย 5 ลา้น ครัง้ตอ่ วนั และมศี กั ยภาพรองรับปรมิ าณเเละขนาดธรุ กจิทเี่ พมิ่ ขนึ้ ได ้Dolphin ไดร้ับเลอื กใหอ้ยเู่ หนอื แพลตฟอรม์ ชนั้ นำ ระดบั โลกอนื่ ๆ เพราะมนั เหมาะสมกบั ความตอ้ งการ มคี วามทนทาน สามารถในรองรับ ปรมิ าณงานธรุ กจิ และความสามารถในดา้นระบบอตัโนมตัอิกีดว้ย

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ท้าทายที่สุดของเราในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคล่องตัวสูง เป็นการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจแบ็คออฟฟิศหรือระบบหลังบ้านที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้โบรกเกอร์ในประเทศไทย เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากโบรกเกอร์ที่คอยให้ข้อมูลเเละรายละเอียดเชิงลึก ควบคู่ไปกับความสามารถ KGiSL เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ"

สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Prassadh Shanmugam กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KGiSL กล่าวว่า "นี่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับ KGiSL เเม้ว่า Dolphin จะเป็นผู้นำตลาดในอินเดียที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่เรายังไม่ได้ประสบผลสำเร็จในประเทศอื่นๆอย่างที่ควร โครงการนี้จะเป็นการเปิดตลาดอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด ที่เราคาดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวกันกับอินเดีย KGiSL พร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติมในความสามารถของ Dolphin โดยการเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวเอง (ML), ระบบเทคโนโลยีข้อมูลทางธุรกิจ (BI) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่านอื่นๆที่ให้ความไว้วางใจใน KGiSL และ Dolphin"

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นตลาดหุ้นที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในอาเซียน พร้อมบริการแบบครบวงจรอย่างราบรื่นให้กับนักลงทุน เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นผู้เข้าร่วมตลาดเช่นเดียวกัน ตลท. พลิกโฉมระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับโลกและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากตลาดทุนไทยตามวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market "Work" for Everyone สถาปัตยกรรมระบบเปิดและแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกัน จะได้รับการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สำคัญในการระดมทุน การสร้างความมั่งคั่ง และการพัฒนาประเทศ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในขณะที่ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ และบริการได้อย่างสะดวก www.set.or.th

เกี่ยวกับ KGiSL

KGiSL เป็นผู้ให้บริการด้านไอที การให้คำปรึกษา และโซลูชันทางธุรกิจระดับโลกในด้าน BFSI KGISL นำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชัน และบริการในระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, ERP (SAP), CRM, ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์, วิศวกรรมคุณภาพ, การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และการพัฒนาแอปพลิเคชัน KGISL มีสำนักงานในอินเดีย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และไทย www.kgisl.com

KGISL เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ KG Group มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีความสนใจในธุรกิจสิ่งทอ วิศวกรรม การดูแลสุขภาพ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ งานบันเทิง ซอฟต์แวร์ และงานบริการสนับสนุนธุรกิจ มีพนักงานมากกว่า 25,000 คน และเป็นที่รู้จักในด้านการบริการเพื่อการกุศลต่อชุมชนมาเป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ www.kgworldwide.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
KGiSL: Sampathkumar S | sampathkumar.s@kgisl.com | +66 2286 3174
AdFactorsPR: Namrata Sharma | namrata.sharma@adfactorspr.com | +65 8138 3034


Topic: Press release summary
Source: KG Information Systems Private Limited (KGISL)

Sectors: Exchanges & Software, Daily Finance, Cloud & Enterprise
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

KG Information Systems Private Limited (KGISL) Related News
Aug 19, 2021 04:00 HKT/SGT
KGiSL bags Broker Back Office project for Stock Exchange of Thailand
July 14, 2021 14:30 HKT/SGT
Shrinath Bolloju, Managing Director, CitiBank, India Joins KGiSL
June 29, 2021 14:30 HKT/SGT
KGISL Completes Acquisition of AETINS, Expands Expertise in the Insurance Space
June 29, 2021 14:30 HKT/SGT
KGISL Menyelesaikan Akuisisi AETINS, Perluas Keahlian di Bidang Asuransi
June 29, 2021 14:30 HKT/SGT
KGISL ได้เข้าซื้อกิจการ AETINS เป็นที่เรียบร้อย เพื่อขยายกิจการภาคธุรกิจประกันภัย
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575