English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 26 October 2012, 09:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: Nokia
Nokia phát hành Trái phiếu chuyển đổi để huy động khoảng 750 triệu euro

ESPOO, Finland, Oct 26, 2012 - (ACN Newswire) - Hôm nay, Nokia cho biết rằng họ dự định thực hiện một đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp không đảm bảo. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2017 và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Nokia cho một số nhà đầu tư tổ chức quốc tế nhất định thông qua quá trình xây dựng danh sách cổ đông. Trái phiếu được dự kiến phát hành với tổng giá trị gốc khoảng 750 triệu euro. Nokia dự định sẽ sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu để quản lý cơ cấu vốn của mình một cách thận trọng, chủ động giải quyết các khoản nợ sắp đến hạn, bảo toàn thanh khoản vốn góp và phục vụ các mục đích chung của Tập đoàn.

Timo Ihamuotila, Phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính Tập đoàn Nokia cho biết "Đợt phát hành này là để tăng cường hơn nữa khả năng tài chính và tình hình thanh khoản của chúng tôi, giúp chúng tôi thu được lợi nhuận từ các cơ hội tài chính dài hạn hấp dẫn hiện nay trên thị trường trái phiếu chuyển đổi".

Trái phiếu sẽ có lãi suất từ 4,25% đến 5,00% năm thanh toán nửa năm một lần cho các khoản nợ vào ngày 26 tháng 4 và ngày 26 tháng 10 hàng năm, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2013. Giá chuyển đổi ban đầu được dự kiến ở mức phí khoảng 28% đến 33% so với giá khối lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu Nokia trên NASDAQ OMX Helsinki của giá ban đầu và giá phát hành. Trái phiếu sẽ được phát hành bằng mệnh giá và sẽ được mua lại bằng mệnh giá khi đáo hạn, trừ trường hợp được mua lại, mua, chuyển đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Nokia có quyền mua lại tất cả trái phiếu chưa thanh toán sau năm thứ ba cộng thêm 30 ngày kể từ ngày đóng cửa nếu giá khối lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu Nokia ở mức ít nhất 150% so với giá chuyển đổi hiện hành trong một khoảng thời gian nhất định. Nokia cũng sẽ có quyền mua lại tất cả trái phiếu chưa thanh toán bất cứ lúc nào nếu các quyền chuyển đổi được thực hiện và/hoặc mua (và hủy tương ứng) và/hoặc thanh toán hết 85% hoặc cao hơn trong số tiền gốc của trái phiếu. Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu cũng quy định việc điều chỉnh giá chuyển đổi cho bất kỳ cổ tức bằng tiền mặt hoặc tương đương cũng như những điều chỉnh chống pha loãng. Các điều khoản cuối cùng của trái phiếu, bao gồm cả giá chuyển đổi ban đầu và số lượng cổ phần tối đa (không có bất kỳ điều chỉnh nào cho giá chuyển đổi) sẽ được Nokia ban hành trong việc chuyển đổi trái phiếu, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, và dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 10 năm 2012.

Việc giao dịch trái phiếu được dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 26 tháng 10 năm 2012. Nokia sẽ nộp đơn đề suất để đưa trái phiếu vào giao dịch trên thị trường mở (Freiverkehr) của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt sau khi kết thúc.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi và Deutsche Bank sẽ là các nhà quản lý sổ cổ đông và BofA Merrill Lynch sẽ là đơn vị thanh toán trong đợt chào bán này.

Điều khoản miễn trách

Mọi thông tin được cung cấp trong thông báo này chỉ cho các mục đích cơ bản và chưa hoàn chỉnh. Không có sự phụ thuộc của thông tin trong thông báo này hoặc tính chính xác, đầy đủ và công bằng của thông báo. Các thông tin trong thông báo này có thể thay đổi.

Thông báo này không được dùng cho việc xuất bản, sao chép hoặc phát hành dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người Mỹ nào đang ở trong nước, Canada, Nam Phi, Úc hoặc Nhật Bản hoặc bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào đều sẽ là hành động bất hợp pháp. Việc lưu hành thông báo này có thể bị nghiêm cấm bởi luật pháp trong phạm vi quyền hạn nhất định và việc chiếm giữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin từ thông báo này nên được khai báo và tuân thủ những nghiêm cấm trên. Việc vi phạm các nguyên tắc trên có thể tạo thành một hành vi phạm pháp của Luật chứng khoán trong quyền thực thi pháp lý.

Thông báo này không bao hàm hoặc tạo thành một đề nghị hay xúi giục cho giao dịch chứng khoán cho người Mỹ hoặc bất kỳ cá nhân nào ở Mỹ, Úc, Canada, Nam Phi hoặc Nhật Bản hay bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào. Các cổ phiếu này có thể không được phát hành hoặc bán ở Mỹ trừ khi được đăng ký theo Luật chứng khoán năm 1933 được sửa đổi ("Luật chứng khoán") hoặc được cung cấp trong một giao dịch được miễn hoặc không phải yêu cầu đăng ký của Luật chứng khoán. Việc phát hành và bán chứng khoán trong tài liệu này đã không hoặc sẽ không được đăng ký theo Luật chứng khoán hoặc tuân theo luật chứng khoán của Úc, Canada, Nam Phi hoặc Nhật Bản. Theo một số ngoại lệ, chứng khoán trong tài liệu này có thể không được phát hành hoặc bán ở Úc, Canada, Nam Phi hoặc Nhật Bản hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của bất kỳ công dân có quốc tịch hoặc thường trú ở Úc, Canada, Nam Phi hay Nhật Bản. Sẽ không có đợt chào bán ra công chúng của chứng khoán trong tài liệu này ở Mỹ, Úc, Canada, Nam Phi hay Nhật Bản hoặc nơi khác.

Thông báo này có thể bao gồm các tuyên bố hoặc có thể được coi là "báo cáo tương lai”. Báo cáo tương lai có thể được xác định bằng việc sử dụng các thuật ngữ, bao gồm các từ ngữ như "tin rằng", "dự kiến", "kế hoạch", "dự định", "dự đoán", "kỳ vọng", "có ý định", "có thể", "sẽ" hoặc "nên" hoặc, trong từng trường hợp, sẽ có những thay đổi tiêu cực, hoặc các thuật ngữ so sánh hay bằng các thảo luận về chiến lược, kế hoạch, mục tiêu các sự kiện hay ý định trong tương lai. Báo cáo tương lai có thể và thường làm về cốt yếu không giống với kết quả thực tế. Mọi thông báo tương lai phản ánh quan điểm hiện tại của Nokia đối với các sự kiện tương lai và chịu rủi ro liên quan đến sự kiện tương lai và các rủi ro khác, những việc không chắc chắn và các giả định liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn, kết quả hoạt động, tình trạng tài chính, thanh khoản, triển vọng, tăng trưởng và chiến lược. Báo cáo tương lai chỉ phát biểu kể từ ngày chúng được ban hành.

Các công ty quản lý sổ cổ đông và cơ quan đại diện của họ tuyệt đối từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm trong việc cập nhật, xem xét hoặc sửa đổi bất cứ thông báo tương lai nào có trong tài liệu này, cho dù là một kết quả của thông tin mới hay phát triển trong tương lai.

Các đầu tư vào chứng khoán như những gì được thảo luận trong thong báo này có thể đặt một nhà đầu tư vào nguy cơ mất tất cả. Mỗi nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến các cố vấn riêng của mình về tất cả các vấn đề pháp luật, thuế, kinh doanh, tài chính và các khía cạnh liên quan đến việc mua trái phiếu để đưa ra quyết định đầu tư và tính phù hợp của việc chào bán cho người có liên quan. Thông báo này không cấu thành đề nghị liên quan đến việc chào bán. Giá trị của trái phiếu và cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư cần phải nhận thức rằng họ có thể phải chịu rủi ro tài chính từ khoản đầu tư này trong một thời gian vô hạn định.

Các nhà quản lý sổ cổ đông được ủy quyền và quy định ở Vương quốc Anh bởi FSA, đang làm việc độc lập cho công ty và không ai khác liên quan đến đợt chào bán. Họ sẽ không coi bất kỳ người khác như là những khách hàng của mình liên quan đến đợt chào bán và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai khác ngoài công ty trong việc bảo vệ các khách hàng của mình, cũng không phải để đưa ra lời khuyên liên quan đến việc chào bán, nội dung của thông báo này hoặc bất kỳ giao dịch, sắp xếp hoặc các vấn đề được đề cập đến trong tài liệu này.

Liên quan đến việc chào bán, các nhà quản lý sổ cổ đông và chi nhánh của họ, đóng vai trò là nhà đầu tư cho các tài khoản riêng của họ, có thể đăng ký cho việc mua trái phiếu, và khả năng đó có thể giữ lại, mua, bán, cung cấp để bán hoặc giải quyết cho các tài khoản riêng của trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty hoặc đầu tư liên quan đến việc chào bán hoặc bằng cách khác. Theo đó, các tài liệu tham khảo trong thông báo này, một khi được công bố, trái phiếu được phát hành, chào bán, đăng ký, đầu tư hoặc nếu không xử lý nên được coi là bao gồm cả bất cứ vấn đề hoặc cung cấp, hoặc đăng ký, mua lại, đầu tư, kinh doanh do các nhà quản lý sổ cổ đông và bất kỳ chi nhánh của họ đóng vai trò là nhà đầu tư cho các tài khoản riêng của họ. Các nhà quản lý sổ cổ đông không có ý định tiết lộ mức độ của bất kỳ khoản đầu tư, giao dịch trừ trường hợp phù hợp với bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định để làm như vậy.

Không ai trong số các nhà quản lý sổ cổ đông hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, cố vấn hoặc các đại lý chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào cho / hoặc làm bất kỳ đại diện hoặc bảo lãnh nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính xác thực, sự thật hay tính hoàn thiện của các thông tin trong thông báo này (hoặc xem bất kỳ thông tin nào đã được bỏ qua từ thông báo) hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến công ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, dù bằng văn bản, bằng miệng hoặc một hình thức trực quan hoặc điện tử, và truyền đạt dù bằng cách nào hoặc cung cấp hoặc gây ra thua lỗ dù bằng cách nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông báo hoặc nội dung của thông báo hoặc các phát sinh liên quan.

Thông báo này và việc phát hành chỉ được thực hiện và chỉ đạo ở các nước thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu nơi mà triển khai thực hiện Chỉ thị Bản cáo bạch (mỗi một "quốc gia thành viên có liên quan"), người là "nhà đầu tư đủ điều kiện" trong Điều 2 (1) (e) của Chỉ thị Bản cáo bạch (Chỉ thị 2003/71/EC) và chiểu theo các quy định thực hiện có liên quan và các quy định được thông qua bởi mỗi quốc gia thành viên có liên quan ("Nhà đầu tư đủ điều kiện"). Mỗi người trong khu vực kinh tế châu Âu, những người mua được bất kỳ chứng khoán ban đầu hay từ bất kỳ đợt phát hành chứng khoán có thể được thực hiện sẽ được coi là đã đại diện, thừa nhận và đồng ý rằng đó là một nhà đầu tư đủ điều kiện.

Ngoài ra, ở Vương quốc Anh, thông báo này chỉ được phân phối, và chỉ đạo tại, Các nhà đầu tư đủ điều kiện (i) những người có kinh nghiệm chuyên môn trong các vấn đề liên quan đến đầu tư thuộc Điều 19 (5) của Luật Thị trường và Dịch vụ tài chính năm 2000 (Xúc Tiến Tài Chính), Luật năm 2005, được sửa đổi ("Luật") hoặc (ii) những cá nhân thuộc Điều 49 (2) (a) tới (d) của Luật, và (iii) mà nó có thể nếu không được truyền đạt một cách hợp pháp (tất cả những người được gọi là "người có liên quan"). Thông báo này không phải hành động theo hoặc dựa vào (i) Vương quốc Anh, bởi những người không có liên quan, và (ii) trong bất kỳ quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu hơn là so với Vương quốc Anh, bởi những người không phải là những nhà đầu tư đủ điều kiện. Tại Anh, các hoạt động đầu tư liên quan đến thông báo này là chỉ cho những người liên quan và sẽ chỉ được tham gia với những người có liên quan. Trong trường hợp bất kỳ chứng khoán nào được phát hành cho bất kỳ nhà đầu tư là một trung gian tài chính như điều khoản được sử dụng trong Điều 3 (2) của Chỉ thị Bản cáo bạch, nhà đầu tư đó cũng sẽ được coi là đại diện và đồng ý rằng các chứng khoán được họ mua lại trong đợt phát hành đã không được mua lại trên danh nghĩa của người trong EEA hơn là nhà đầu tư đủ điều kiện, cũng không có chứng khoán được mua lại bằng dịch vụ hoặc bán lại của họ trong EEA nơi sẽ có yêu cầu cho việc công bố bởi công ty hoặc các nhà đồng quản lý sổ cổ đông theo quy định tại Điều 3 của Chỉ thị Bản cáo bạch.

THÔNG BÁO NÀY VÀ NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHO VIỆC XUẤT BẢN, SAO CHÉP HOẶC PHÁT HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CHO BẤT KỲ NGƯỜI MỸ NÀO ĐANG Ở TRONG NƯỚC, CANADA, NAM PHI, ÚC HAY NHẬT BẢN HOẶC BẤT CỨ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO ĐỀU SẼ LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP.

THÔNG BÁO NÀY KHÔNG PHẢI LÀ HÀNH ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP MỸ HOẶC BẤT CỨ LUẬT PHÁP NÀO, BAO GỒM Ở MỸ, CANADA, NAM PHI, ÚC HOẶC NHẬT BẢN. THÔNG BÁO NÀY HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU NÀO TRONG TÀI LIỆU NÀY ĐỀU SẼ KHÔNG HÌNH THÀNH NÊN CƠ SỞ HOẶC TẠO THÀNH CHỨNG CỨ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG CHÀO BÁN HOẶC CAM KẾT NÀO, BẤT KỂ TRONG LUẬT PHÁP NÀO ĐI NỮA.

Media Enquiries:
Nokia
Communications
Tel. +358 7180 34900
Email: press.services@nokia.com
www.nokia.com


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nokia via Thomson Reuters ONE

Topic: Issue of Stocks/Bonds
Source: Nokia

Sectors: Daily Finance, Wireless, Apps
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Nokia Releated News
Oct 23, 2015 09:00 HKT/SGT
Nokia Appoints JLL to Manage Capital Projects across Key Global Business Lines
Oct 26, 2012 10:30 HKT/SGT
Nokia hoàn thành phát hành 750 triệu euro trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2017
Oct 26, 2012 10:00 HKT/SGT
Nokia Menyelesaikan Penawaran Obligasi Konversi Sebesar 750 juta EUR yang jatuh tempo tahun 2017
Oct 25, 2012 09:00 HKT/SGT
노키아, 7억 5천만 유로규모의 2017년 만기 전환사채 공모
Oct 24, 2012 21:00 HKT/SGT
โนเกียได้เสนอขายตราสารหนี้ชนิดแปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ่งจะครบกำหนดใน พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 750 ล้านยูโร เรียบร้อยแล้ว
More news >>
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575