English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Tuesday, April 21, 2015
คณะกรรมการจัดงานของสภาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันอาชญากรรมสมัยที่ 13: โลกได้ให้คำปฏิญาณในการนำปฏิญญาโดฮาเข้าสู่การลงมือปฏิบัติในการต่อสู้กับอาชญากรรม
Ủy ban Tổ chức của Hội nghị lần thứ 13 của Liên Hợp Quốc về Phòng chống Tội ác: Thế giới Quyết tâm Đưa Tuyên thệ Doha vào Hành động trong Cuộc Đấu tranh Chống Tội ác
Panitia Pelaksana Kongres PBB Ke-13 tentang Pencegahan Kejahatan: Dunia Bersumpah untuk Mengubah Deklarasi Doha menjadi Tindakan dalam Peperangan Melawan Kejahatan
第13回国連犯罪防止会議委員会:犯罪に対する闘いにおいて世界はドーハ宣言を行動に移すことを誓う
‘제13차 UN 범죄 예방 및 형사 사법 회의’ 조직위원회: 세계는 범죄와의 전쟁에 대한 ‘도하 선언’을 행동에 옮기기로 결심했다
第13屆聯合國預防犯罪組委會:世界發誓要將《杜哈宣言》付諸行動來抗擊犯罪
第13届联合国预防犯罪组委会:世界发誓要将《多哈宣言》付诸行动来抗击犯罪
Organizing Committee of the 13th UN Congress on Crime Prevention: The World Vows to Turn Doha Declaration into Action in the Fight Against Crime
คณะกรรมการจัดงานของสภาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันอาชญากรรมสมัยที่ 13: โดฮาสนับสนุนการอธิปรายในการป้องกันอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องผ่าน "ทวีตเพื่อความยุติธรรม"
Ủy ban Tổ chức của Hội nghị lần thứ 13 của Liên Hợp Quốc về Phòng chống Tội ác: Doha Ủng hộ Đối thoại Liên tục về Phòng chống Tội ác thông qua "Tweet vì Công lý"

Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575