English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Tuesday, April 13, 2021
Azelis meluncurkan 'Aksi 2025', sebagai penegasan atas keberlanjutan sebagai salah satu penggerak utama dalam strategi pertumbuhan
Monday, April 12, 2021
아젤리스, 성장 전략의 핵심 동력인 지속가능성 확보 위한 ‘Action 2025’ 발표
Tuesday, April 6, 2021
阿泽雷斯发布“2025行动”,确认可持续发展是公司增长战略的关键驱动因素
阿澤雷斯發布“2025行動”,確認可持續發展是公司增長戰略的關鍵驅動因素
Wednesday, March 31, 2021
Azelis releases 'Action 2025', confirming sustainability as a key driver in growth strategy
Wednesday, January 6, 2021
Azelis Acquires Majority Shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Tuesday, January 5, 2021
Azelis significantly increases its market presence in Vietnam through the acquisition of a majority shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Sự hiện diện của Azelis trên thị trường Việt Nam đã được củng cố sâu sắc sau thương vụ thu mua đa số cổ phần tại MKVN Chemicals và Viet Chemi
Wednesday, August 12, 2020
阿泽雷斯发布第一份可持续发展报告,以表明为全球可持续发展做出的努力
阿澤雷斯發布第一份可持續發展報告,以表明為全球可持續發展做出的努力

Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575