English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Monday, September 29, 2014
Artprice: the 2013/2014 Contemporary Art Market Report is now online
Friday, September 5, 2014
Artprice於2014年9月2日發布了免費及付費報表及指數,再一次改變了藝術市場的運作方式
Artprice于2014年9月2日发布了免费及付费报表及指数,再一次改变了艺术市场的运作方式
Một lần nữa, Artprice lại đang thay đổi cách thị trường nghệ thuật hoạt động bằng việc giới thiệu các bảng phân tích và các chỉ số miễn phí và có trả phí kể từ ngày 2/9/2014
Thursday, September 4, 2014
Artprice, 2014년 9월 2일 유료와 무료 대시보드와 지표 출시로 미술 시장 작동 원리를 또 한 번 바꾸다
Sekali lagi, Artprice mengubah cara pasar seni berfungsi dengan meluncurkan dasbor dan indeks gratis dan bayar mulai tanggal 2 September 2014
Artprice、ダッシュボードおよびインデックスを有償・無償にて2014年9月2日提供開始、アート市場のあり方を再び変革する
อีกครั้ง Artprice กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานของตลาดศิลปะโดยการเปิดตัวแบบเสรีรวมทั้งแดชบอร์ด และดัชนีแบบที่มีการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
Once again, Artprice is changing the way the art market functions by launching free and paid dashboards and indexes as of September 2, 2014
Tuesday, September 2, 2014
Once again, Artprice is changing the way the art market functions by launching free and paid dashboards and indexes as of September 2, 2014

Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575