English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Thursday, March 7, 2013
Artprice: Pasar Seni tahun 2012 - Dialog antara Timur dan Barat
Artprice: 2012年のアート市場 - 東西間の対話
Artprice, 2012년 미술시장-동양과 서양의 교류 보고서 발표
Artprice:2012年藝術市場 — 東西對話
Artprice:2012年艺术市场 — 东西对话
Artprice: The Art Market 2012 - a Dialogue between East and West
Friday, February 22, 2013
Artprice เป็นพันธมิตรกับ Artron ซึ่งเป็นผู้นำการประมวลผลข้อมูลตลาดศิลปะของประเทศจีน ในตลาดศิลปะโลกแบบ 2 ขั้วในปัจจุบัน
Artprice hợp tác với Artron, hãng chuyên về xử lý thông tin thị trường nghệ thuật hàng đầu của của Trung Quốc, trong một Thị Trường Nghệ Thuật toàn cầu lưỡng cực hiện nay
アートプライス、今や二極化したグローバルなアート市場で中国の主要なアート市場情報流通会社と提携
Thursday, February 21, 2013
Artprice, 양극화된 세계 미술 시장에서 중국의 선두 미술 정보기업 Artron과 손잡다

Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575