English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어
 Vietnamese Press Releases
 Industrial Food & Beverages
Azelis significantly increases its market presence in Vietnam through the acquisition of a majority shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:35 HKT
Sự hiện diện của Azelis trên thị trường Việt Nam đã được củng cố sâu sắc sau thương vụ thu mua đa số cổ phần tại MKVN Chemicals và Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:30 HKT
ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Sep 12, 2018 17:00 HKT
Tổ chức CropLife thảo luận các vấn đề về phát triển bền vững và tăng tính cạnh tranh toàn cầu cho ngành Lương thực và Thực phẩm trong khu vực Đông Nam Á
Jun 23, 2015 12:00 HKT
Nestlé xây dựng Trung tâm cà phê Nescafé ở Trung Quốc
Apr 05, 2013 08:00 HKT
Next >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Privacy Policy | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575

Connect With us: